Lina

Lina på furuboda

Som kund är du arbetsledare för dina assistenter om inget annat avtalats. Det är viktigt för att kunna garantera att allting sker på dina villkor. Men det betyder inte att du är lämnad ensam eller att du måste ta allt ansvar själv. Vi hjälper dig.

Om du är under 18 år, kan du ha stöd av dina vårdnadshavare kring arbetsledning. Behöver du stöd i rollen som arbetsledare eller om du ej önskar vara arbetsledare själv, kan du utse en av dina personliga assistenter till arbetsledare. Då skriver vi ett separat avtal som syftar till att säkerställa god samverkan och att det är dina önskemål som tillgodoses. I avtalet regleras bl.a. ansvarsförhållanden, rekrytering och anställningsfrågor, ekonomi och utbildning.

Alla våra arbetsledare blir erbjudna att delta i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande utbildningar.

Till din hjälp som arbetsledare har du alltid nära samarbete med din enhetschef.

Enhetschefen ger dig stöd i frågor kring schemaläggning, rekryteringsförfarandet, medarbetarsamtal, assistansmöten och konflikthantering. Enhetschefen är även ditt stöd vid kontakter med myndigheter, t.ex. vid omprövningar och överklaganden.