bild fågel
Syfte med feriefond

Fonden i Föreningen Furuboda är upprättad i syfte att en del av eventuella överskott i Furuboda Assistans AB kan komma kunder inom Furuboda Assistans AB tillgodo. Fonden syftar till att skapa ett mervärde för befintliga kunder inom Furuboda Assistans AB. Fonden bidrar till att befintliga kunder och nära anhöriga kan få tillgång till det som Föreningen Furuboda erbjuder. Avsättning till Feriefonden beslutas av Föreningens styrelse efter förslag från styrelsen för Furuboda Assistans AB.

Utdelning av feriefonden

  • Fondmedlen är avsedda att utnyttjas för vistelser på Föreningen Furubodas anläggning i Yngsjö. Vistelsen kan vara av enskild karaktär eller till olika aktiviteter som arrangeras av Föreningen Furuboda.
  • Utdelning av medel ur fonden kan ske till kunder vid Furuboda Assistans, vilka har varit kunder i minst tre avräkningsperioder.
  • Fondmedlen ska komma flera kunder tillgodo, vilket kan innebära avslag exempelvis då kunden ansökt medel vid tidigare tillfälle. 
  • Fondmedlen avser främst att användas till kundens vistelsekostnader, och närmast anhörigas vistelsekostnader vid gemensamma vistelser. Fondmedlen avser ej täcka godkända assistansomkostnader.
  • Fondmedlen kan utdelas till maximalt 15 000 kr/kund och år.

Beviljande av medel ur fonden

Ansökan om medel ut fonden skickas till VD för Furuboda Assistans som bereder ansökningar. Beslut om utdelning fattas av Direktor i Föreningen Furuboda i samråd med VD.