Som kund överlåter du assistansersättningen från Försäkringskassan till Furuboda Assistans.

Vi fördelar kostnaderna för din assistans enligt Försäkringskassans riktlinjer som innebär 87 % löner till dina assistenter, 3 % utbildningskostnader för dina assistenter, 2 % assistansomkostnader och 8 % administrationsavgift. Dessa medel används för att betala löner till assistenter, omkostnader för assistansen, utbildning och administration. Vi redovisar varje månad helt öppet vad pengarna har använts till och hur mycket medel du som kund har att använda för assistansomkostnader.

Förhöjt timbelopp

Om det finns särskilda skäl kan du ha rätt till ett högre belopp än det fastställda timbeloppet. Du kan få upp till 12 procent mer i förhöjt timbelopp från Försäkringskassan efter ansökan.
För att du ska kunna få förhöjt timbelopp måste det föreligga särskilda skäl. De särskilda skälen kan till exempel vara:

– Att du behöver en assistent med speciell kompetens

– Att du behöver en assistent som fungerar som arbetsledare för att samordna assistansen i sin helhet och ge assistenterna särskilt stöd i arbetet.

– Om din assistans till mer än hälften är förlagd på obekväm arbetstid.

Det kan föreligga andra särskilda skäl än de som nämns ovan. Bedömningen av rätten till förhöjt timbelopp ska göras individuellt. Bedömningen ska göras utifrån dina särskilda behov.