Furuboda Assistans AB har ett utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet är uppbyggt utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och ska utgöra ett stöd för ledning, planering, kontroll, uppföljning och all förbättring inom verksamheten.

Furuboda Assistans ABs ledningssystem omfattar följande processer:

A. Administration och organisation
B. Kundstöd
C. Personalens medverkan och kompetenshöjningar
D. Förbättringsarbete – samverkan – egenkontroll